Jak stawiać ogrodzenie między sąsiadami? – Przepisy budowlane 2023

Aktualizacja: 15.02.2023

Budowa ogrodzenia nierzadko nastręcza inwestorom wielu problemów. Zazwyczaj kłopoty te związane są z niejasną sytuacją prawną dotyczącą praw i obowiązków zarówno właściciela posesji jak i sąsiada. Zmieniające się przepisy budowlane stanowią dodatkową przeszkodę w dobrym zrozumieniu treści ustaw. Zastanawiasz się o czym powinieneś pomyśleć stawiając ogrodzenie między sąsiadami lub wzdłuż ulicy? Aktualna nowelizacja przepisów Prawa Budowlanego znacząco upraszcza kwestie dotyczące budowy niewielkich obiektów budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się z najistotniejszymi jej punktami.

1. Aktualizacja przepisów.

Aktualnie obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego zostały poddane nowelizacji w 2015 r. Dzięki tym zmianom znacznie uprościła się procedura budowy małych i nieskomplikowanych obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń. Zgodnie z treścią nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw możliwa jest budowa ogrodzeń o wysokości do 2,20 m od poziomu terenu bez konieczności dopełnienia żadnych formalności. Studiując dokładnie Prawo Budowlane ogrodzenie powinno spełniać również szereg innych wymagań, o których dowiedzą się Państwo z niniejszego artykułu.

2. Kiedy nie jest potrzebne zgłoszenie budowy ogrodzenia?

Postawienie płotu lub muru w granicy sąsiednich działek musi być wykonane w oparciu o przepisy prawne.
Według obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego inwestor ma prawo budowy nowego ogrodzenia lub remontu już istniejącego bez zgłaszania wniosku o pozwolenie na budowę. Jest to możliwe pod warunkiem, gdy rzeczone ogrodzenie nie jest wyższe niż 2,20 metra.
Jakie prawo obowiązywało przed nowelizacją?
Każdy Inwestor miał obowiązek zgłosić chęć budowy ogrodzenia o wysokości do 2,20 m,  natomiast budowa wyższego ogrodzenia lub stawianego od strony dróg publiczych, torów bądź innych placówek publicznych wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. (drogi prywatne bądź wewnętrzne nie uznaje się za drogi użytku publicznego, które w tym czasie obligowały nas do zgłoszenia inwestycji. 
Wnioskując z zapisu powyżej, budowa ogrodzenia wyższego niż 2,20 m wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę, natomiast niższe płoty budowane w sposób tradycyjny nie wymagają żadnych pozwoleń ani zgłoszeń.
budowa ogrodzenia

3. Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Jeśli dwie sąsiadujące ze sobą działki dzieli znaczący uskok terenu, wówczas niezbędne będzie wybudowanie muru oporowego, na którego powstanie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Co więcej, budowa ogrodzenia musi być wykonana w oparciu o warunki techniczne i zgodnie ze sztuką budowlaną, w taki sposób, aby budowla nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.Wczytując się w prawo budowlane ogrodzenie, aby spełniało wymagania związane z bezpieczeństwem ludzi i zwierząt, nie może posiadać ostrych zakończeń na wysokości do 1,80 m takich jak: drut kolczasty, fragmenty szkła tłuczonego czy ostrych metalowych fragmentów.

4. Odległość ogrodzenia od działki sąsiada.

Decydując się na budowę ogrodzenia oddzielającego naszą posesję od działki sąsiada należy uważnie wziąć pod uwagę plany geodezyjne dołączane do projektu budowlanego.  Ogrodzenie powinno przebiegać w osi granicy dwóch działek. Jeśli nie jest to możliwe, współpracujący ze sobą sąsiedzi często decydują się na wykonanie ogrodzenia w połowie na jednej działce i w połowie na drugiej – wszystko zależy jednak od relacji z sąsiadem, które nierzadko są napięte i prowadzą do konfliktów. Co zrobić w takiej sytuacji?W myśl Art. 154 Kodeksu cywilnego ogrodzenia znajdujące się w granicy działek sąsiadów należą do ich wspólnego użytkowania. Oznacza to, że zarówno koszt wybudowania jak i utrzymania płotu można podzielić po połowie. Jednak, gdy relacje pomiędzy sąsiadami nie są najlepsze warto zbudować całość ogrodzenia po swojej stronie, aby zapobiec zgłoszeniom o naruszenie granic działki.

5. Odległość ogrodzenia od drogi gminnej.

W którym miejscu postawić płot, gdy działka graniczy z drogą gminną? W tym przypadku ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczającej ulicy. Dodatkowo należy sprawdzić czy miejscowy plan zabudowania terenu nie przewiduje poszerzenia ulicy. W tym przypadku należy odsunąć oś ogrodzenia w głąb naszej działki, tak, aby za płotem pozostał pas zieleni przeznaczony na poszerzenie chodnika.Innym ciekawym przypadkiem jest działka położona przy skrzyżowaniu dwóch ulic. Może się wtedy okazać, że planowane ogrodzenie musi być ścięte w rogu, aby nie ograniczać widoczności poruszającym się pojazdom. Jeśli starosta, po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze podjęcia budowy ogrodzenia stwierdzi, że mur będzie ograniczał widoczność, może wtedy nie wyrazić zgody na budowę. W takim przypadku należy zgłosić pozwolenie o budowę i zbudować płot zgodnie z wymaganiami technicznymi, aby konstrukcja nie wypływała na bezpieczeństwo na drodze.

6. Kto zapłaci za ogrodzenie i kto jest jego właścicielem?

Kodeks cywilny wyraźnie stwierdza, że płot znajdujący się w granicy działek sąsiadów jest własnością obu inwestorów. W związku z tym każdy z nich ma takie samo prawo korzystać z jego dobrodziejstw. Dobrym rozwiązaniem jest więc podział wydatków związanych z budową i ewentualnym późniejszym remontem ogrodzenia. Uzgodnienie z sąsiadem wydatków na płot pozwala również wspólnie wybrać jego rodzaj i kolor, tak, aby każda ze stron była zadowolona z dzielącego je ogrodzenia. Niestety nie ma aktów prawnych, które zarządzałyby równy podział finansów związanych z budową ogrodzenia. Co jednak zrobić, gdy sąsiad nie zamierza zapłacić za wspólny płot? Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest opłacenie kosztów płotu we własnym zakresie i wybudowanie go po swojej stronie działki, aby ustrzec się przed zgłoszeniem przez sąsiada naruszenia granic jego działki. Warto jednak wiedzieć, że gdy w późniejszym czasie, wybudowane ogrodzenie pomiędzy sąsiadami, będzie wymagało renowacji, mamy prawo ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych podczas remontu. Sprawa ponownie się skomplikuje jeśli ogrodzenia nie będzie dało się wyremontować, a na miejsce starego trzeba będzie zamontować nowe. Wtedy, podobnie jak w momencie stawiania ogrodzenia po raz pierwszy, nie zmusimy sąsiada do pokrycia chociażby części kosztów związanych z nową inwestycją.

7. Utrzymanie ogrodzenia – kto ponosi koszty?

Jak wspomniano wcześniej, ogrodzenie postawione w granicy działki jest własnością obydwu właścicieli sąsiednich parceli. Jego wybudowanie zależne jest od woli mieszkańców, ponieważ nie ma przepisów, które regulowałyby konieczność ogrodzenia posesji będącej po odbiorze końcowym. Jeśli jeden z sąsiadów zadecyduje o zbudowaniu ogrodzenia, drugi nie ma obowiązku spłaty połowy kosztów. Co ciekawe, jeśli znajduje się ono w granicy działki, jest własnością obydwu sąsiadów. Kto więc ponosi koszty jego utrzymania? Z tytułu współwłasności, ogrodzenie pomiędzy sąsiadami powinno być wspólnie utrzymywane, a koszty jego remontu dzielone po połowie.
stawianie ogrodzenia między sąsiadami

8. Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia – czy trzeba?

Decydując się na grodzenie swojej działki warto pomyśleć wcześniej o podpisaniu specjalnej umowy z właścicielem granicznej działki. Pisemna zgoda sąsiada na wykonanie ogrodzenia pozwoli uniknąć w przyszłości przykrych skutków sporów dotyczących naruszania własności lub niewywiązywania się z konieczności uiszczania pewnych opłat. Umowa taka nie jest wymagana formalnie na żadnym etapie budowy ogrodzenia, jednak może okazać się przydatna w przyszłości.

Co powinna zawierać umowa podpisywana z sąsiadem?

Umowa partycypowania w kosztach budowy ogrodzenia powinna zawierać kilka ważnych punktów. Pierwszym z nich jest konieczność zamieszczenia danych personalnych obu stron spisujących umowę oraz numery działek, pomiędzy którymi powstać ma płot. Każda umowa powinna traktować o rozkładzie kosztów budowy płotu i zakupu materiałów potrzebnych do jego wzniesienia. Czytelnie przedstawiony podział kosztów powinien zostać podpisany przez obie zainteresowane strony. Do umowy należy dołączyć również projekt ogrodzenia, uwzględniający jego wysokość, sposób wybudowania oraz spis materiałów, które użyte będą do jego realizacji.

9. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia.

W większości przypadków nie zachodzi konieczność zgłaszania zamiaru budowy ogrodzenia na własnej działce. Są jednak wyjątki. Jeśli nasze ogrodzenie wymaga takiego zgłoszenia należy dokonać je co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu? Należy określić rodzaj przewidywanych robót, ich zakres i sposób wykonywania. Ważne jest również określenie terminu ich rozpoczęcia. Zgłoszenie wymaga dołączenia niezbędnych dokumentów takich jak dokument poświadczający nasze prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz rysunki planowanego ogrodzenia. Rysunki i szkice mogą być wykonane przez inwestora. Jeśli właściwy organ nie przewiduje zgłoszenia sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia w ciągu 21 dni, wtedy inwestor może podjąć czynności prowadzące do realizacji ogrodzenia. Co może być powodem sprzeciwu? Naruszenie planu zagospodarowania przestrzennego, przepisów techniczno-budowlanych lub innych ustaw prawnych np. ustawy o drogach publicznych. Co ważne, zgłoszoną budowę należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od daty jej zgłoszenia. Jeśli nie dotrzymamy terminu, wtedy konieczne jest ponowne zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia.

ul. Zagrodowa 10, 34-108 Frydrychowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 – 18.00

Wtorek: 7.00 – 18.00

Środa: 7.00 – 18.00

Czwartek: 7.00 – 18.00

Piątek: 7.00 – 18.00

Sobota: 7.00 – 14.00