Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli MPZP, to ważny dokument planistyczny określający zasady zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. W niniejszym artykule omówimy wiele istotnych kwestii związanych z MPZP, takich jak to, kto jest odpowiedzialny za jego sporządzenie, jakie elementy powinien zawierać, jak długo jest ważny, jak go czytać, gdzie go uzyskać oraz jak sprawdzić jego treść. Przedstawimy również koszty związane z uzyskaniem MPZP oraz omówimy procedurę uzyskiwania wypisu z dokumentu. Ponadto, wyjaśnimy, czemu brak MPZP może stanowić problem oraz jakie są sposoby na podważenie jego postanowień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania, zapraszamy do lektury!

1. Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest bardzo ważny akt prawny, utworzony zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku. Określa zasady zagospodarowania przestrzennego danej miejscowości, gminy lub obszaru o określonej funkcji, np. terenu przemysłowego czy rekreacyjnego.

Ponadto zgodnie z Art.14 ust. 8 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym MPZP jest nie tylko aktem planistycznym, ale również aktem prawa miejscowego.

2. Kto sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminę lub miasto. W przypadku miasta z prawami powiatu zadaniem tym zajmuje się miasto na prawach powiatu.

Organ ten zazwyczaj wyznacza zespół specjalistów, którzy są odpowiedzialni za opracowanie planu. Zespół taki może składać się z urbanisty, architekta, geodety, prawnika, ekologa i innych specjalistów, w zależności od potrzeb.

W trakcie sporządzania MPZP specjaliści analizują różne aspekty danego obszaru, takie jak uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe, ekonomiczne i społeczne. Następnie na tej podstawie opracowują plan zagospodarowania przestrzennego, który określa zasady i warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu na danym obszarze.

Ważnym etapem sporządzania MPZP są również konsultacje społeczne, które pozwalają na uzyskanie opinii mieszkańców i innych zainteresowanych osób. Na podstawie tych opinii, zespół specjalistów może wprowadzić zmiany w projekcie planu.

kto sporządza MPZP

3. Kto uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Po opracowaniu przez organy gminy, projekt planu jest poddawany konsultacjom społecznym, a następnie zatwierdzony przez Radę Gminy lub Radę Miasta. 

4. Jak długo ważny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje przez określony czas, który zależy od rodzaju i skali planu oraz decyzji organów odpowiedzialnych za jego uchwalenie. Zgodnie z przepisami prawa, MPZP może mieć różną długość trwania, ale zwykle jest to okres od 10 do 15 lat.

Po upływie okresu obowiązywania MPZP, organ odpowiedzialny za jego uchwalenie może podjąć decyzję o przedłużeniu jego ważności lub sporządzeniu nowego planu. W przypadku braku aktualizacji planu, przepisy prawa przewidują, że obowiązujące warunki zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru są określane na podstawie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Warto jednak pamiętać, że MPZP może być zmieniany w każdej chwili w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb lub zmian w warunkach planistycznych danego obszaru.

5. Z czego składa się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

MPZP składa się z kilku elementów, które mają na celu dokładne określenie zasad zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Zazwyczaj w skład MPZP wchodzą:

 • Część ogólna – określa cele, zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego, a także ustala zasady i tryb prowadzenia inwestycji.
 • Część szczegółowa – zawiera plany zagospodarowania konkretnych terenów, z uwzględnieniem przeznaczenia terenów, warunków zabudowy, a także zasad ochrony środowiska.
 • Mapy – przedstawiające układ przestrzenny danego obszaru wraz z naniesionymi na nie obiektami i zabudową.
 • Opis techniczny – zawiera szczegółowy opis i charakterystykę poszczególnych elementów planu, w tym przeznaczenia terenów, parametrów i wymiarów zabudowy, parametrów infrastruktury technicznej, zasad ochrony środowiska i inne istotne informacje.
 • Załączniki – zawierające dokumentację, która stanowi podstawę do przyjęcia określonych rozwiązań w MPZP, takie jak np. analizy dotyczące środowiska czy opinie wydawane przez instytucje, które mają wpływ na planowanie przestrzenne.

Wszystkie te elementy razem tworzą spójny dokument planistyczny, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danego obszaru i ma na celu zapewnienie jego zrównoważonego rozwoju.

6. Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument planistyczny określający zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego danego obszaru, np. miejscowości, gminy czy obszaru o określonej funkcji, takiej jak teren przemysłowy czy rekreacyjny. MPZP zawiera wiele informacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego, w tym:

 • Przeznaczenie terenów – określa, jakie cele mogą być realizowane na danym obszarze (np. budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rekreacyjne itp.).
 • Warunki zabudowy – określa, jakie zasady należy przestrzegać podczas budowy na danym terenie, w tym między innymi: maksymalną wysokość budynków, kształt dachu, kolorystykę, gabaryty i usytuowanie budynków w stosunku do sieci drogowej i linii zabudowy.
 • Zagospodarowanie terenu – określa, jakie drogi, chodniki, place zabaw, zieleń, parki, place publiczne i urządzenia użyteczności publicznej będą budowane na danym obszarze.
 • Ochronę środowiska – określa zasady ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronę przyrody, wód powierzchniowych i podziemnych, terenów zabytkowych, a także normy ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniami i wibracjami.
 • Inne przepisy – MPZP może również zawierać inne przepisy, np. dotyczące zakazu wykonywania określonych prac budowlanych, obowiązków właścicieli działek, ochrony krajobrazu czy przestrzegania norm bezpieczeństwa.

MPZP jest bardzo ważnym dokumentem dla mieszkańców, inwestorów oraz organów administracji publicznej, ponieważ określa warunki zabudowy, funkcjonalność i wygląd danego obszaru na długi czas.

co zawiera MPZP
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

7. Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Aby sprawdzić plan dla konkretnego obszaru, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub miasta, w której znajduje się interesujący nas teren.

8. Gdzie uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

W większości przypadków MPZP jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu gminy lub miasta oraz na jego stronie internetowej. Zazwyczaj w witrynie internetowej urzędu można znaleźć informacje dotyczące aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego w danej gminie, w tym dokumenty MPZP, mapy z zaznaczonymi przeznaczeniami terenów oraz informacje o aktualnych postępowaniach w sprawie zmiany planów.

W niektórych przypadkach możliwe jest także uzyskanie informacji o planach zagospodarowania przestrzennego poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) danej gminy lub miasta.

Warto pamiętać, że MPZP może ulec zmianie w wyniku jego aktualizacji lub zmiany warunków planistycznych. Dlatego jeśli interesuje nas konkretny obszar, warto sprawdzić, czy MPZP jest aktualne i czy nie zostało wprowadzonych zmian, które mogą wpłynąć na planowane przedsięwzięcia.

9. Ile kosztuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Koszt sporządzenia takiego planu zależy od wielu czynników, takich jak:

 • wielkość obszaru objętego planem
 • skala przedsięwzięcia
 • rodzaj zagospodarowania przestrzennego
 • liczba wymaganych dokumentów i opinii
 • złożoność analiz i badań.

Zazwyczaj koszt opracowania MPZP pokrywa gmina lub miasto, które jest jego właścicielem i uchwala go w drodze uchwały. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak plany opracowane na rzecz inwestorów prywatnych lub spółek, koszt ten może być pokrywany przez te podmioty.

W przypadku osób prywatnych, które chcą uzyskać konkretną decyzję lub pozwolenie na budowę na terenie objętym MPZP, koszty mogą wynikać z konieczności przeprowadzenia badań i analiz, sporządzenia niezbędnych dokumentów, a także z opłat za uzyskanie decyzji administracyjnej.

Warto jednak pamiętać, że koszty te są zróżnicowane i indywidualne dla każdego przypadku, dlatego też najlepiej skontaktować się z odpowiednim urzędem gminy lub miasta i zapytać o koszty związane z uzyskaniem MPZP w konkretnym przypadku.

ile kosztuje MPZP

10. Jak uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Aby uzyskać wypis, należy skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, który jest organem odpowiedzialnym za uchwalenie danego planu. W zależności od urzędu, wypis można uzyskać osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub przez internet.

Wniosek o wypis z MPZP można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania lub siedziby firmy
 • numer działki ewidencyjnej
 • numer MPZP
 • cel uzyskania wypisu

Koszt wypisu z MPZP zależy od ceny za jedną stronę wydruku oraz ewentualnych kosztów wysyłki lub pobrania elektronicznego. Ceny różnią się w zależności od urzędu, jednak zwykle są to niewielkie kwoty.

Po złożeniu wniosku, urząd gminy lub miasta powinien wydać wypis z MPZP w ciągu 14 dni od daty wniesienia wniosku. Wypis ten będzie zawierał wszystkie istotne informacje związane z planem, takie jak przeznaczenie terenów, zasady zabudowy, warunki zagospodarowania przestrzennego, wymagania dotyczące ochrony środowiska i wiele innych.

11. Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument o charakterze technicznym i prawnym, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Jego czytanie może być trudne dla osób niewprawionych w tematykę urbanistyczną i prawną, ale istnieją kilka wskazówek, które mogą pomóc w zrozumieniu dokumentu:

 • Zaczynając od ogólnego przeglądu dokumentu, warto zapoznać się z jego treścią, czyli określonymi przeznaczeniami terenów, zasadami zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • W MPZP ważne są definicje, które są często używane w dokumencie. Dlatego warto zwrócić uwagę na definicje poszczególnych pojęć, takich jak: tereny zielone, tereny przemysłowe, tereny zabudowy mieszkaniowej, drogi, place zabaw, parki i ogrody, ochrona przyrody, itp.
 • Mapy stanowią kluczowy element MPZP. Są one często dołączane do dokumentu i przedstawiają przeznaczenie poszczególnych terenów. Warto zapoznać się z mapami wraz z ich legendami i zobaczyć, jakie tereny są przeznaczone na jakie cele.
 • Czytając MPZP, warto zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące warunków zabudowy, czyli wysokości budynków, odległości między budynkami, kształtu dachu, materiałów wykorzystywanych do budowy i innych aspektów.
 • W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących treści MPZP, warto skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, który odpowiada za jego uchwalenie, aby uzyskać pomoc i wyjaśnienia.

12. Co oznacza brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Brak takiego planu oznacza, że nie ma dokładnie określonych zasad i przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego danego terenu. W takiej sytuacji decyzje dotyczące np. lokalizacji nowych inwestycji czy sposobu zagospodarowania terenów są podejmowane na podstawie ogólnych przepisów prawa budowlanego oraz innych aktów prawa, co może prowadzić do niejednoznaczności i niezgodności z planowanym kierunkiem rozwoju danego obszaru.

Brak MPZP może być również przeszkodą w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub inwestycję, ponieważ organy administracyjne wymagają przedłożenia dokumentacji planistycznej, która określa zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami. Bez MPZP inwestor może mieć trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub w prowadzeniu działalności gospodarczej na danym terenie.

Dlatego w celu prawidłowego i spójnego zagospodarowania przestrzennego danego terenu zaleca się przygotowanie MPZP, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego, przewiduje przeznaczenie terenów oraz reguluje sposób ich zagospodarowania.

13. Ile czeka się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Czas oczekiwania na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar miejscowości lub obszaru, ilość i skomplikowanie istniejącej dokumentacji, liczba wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy itp.

W każdym przypadku czas oczekiwania jest inny i zależy od indywidualnych okoliczności. W niektórych przypadkach proces sporządzenia MPZP może trwać kilka miesięcy, a w innych nawet kilka lat.

Warto jednak pamiętać, że uchwalenie MPZP to proces wymagający dokładnego przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uzgodnień z różnymi instytucjami, dlatego czas oczekiwania może być dość długi.

14. Jak podważyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Podważenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być skomplikowane i wymagać zaangażowania prawnika lub specjalisty od spraw planistycznych. W niektórych przypadkach możliwe są następujące sposoby na podważenie MPZP:

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) – osoby, które uważają, że MPZP narusza ich prawa lub interesy, mogą złożyć skargę do WSA. W ramach postępowania sądowego możliwe jest podważenie ważności MPZP i unieważnienie go w całości lub w części.
 • Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich – jeśli uważasz, że MPZP narusza Twoje prawa lub interesy, możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik może podjąć działania zmierzające do uchylenia lub zmiany MPZP.
 • Wniosek o zmianę MPZP – jeśli uważasz, że MPZP narusza Twoje prawa lub interesy, możesz złożyć wniosek o zmianę MPZP. Wniosek taki należy złożyć do organu właściwego dla sporządzenia MPZP. Organ ten będzie zobowiązany do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu.

W każdym przypadku warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą od spraw planistycznych, który pomoże w analizie sytuacji i wyborze odpowiedniego sposobu na podważenie MPZP.

ul. Zagrodowa 10, 34-108 Frydrychowice

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 – 18.00

Wtorek: 7.00 – 18.00

Środa: 7.00 – 18.00

Czwartek: 7.00 – 18.00

Piątek: 7.00 – 18.00

Sobota: 7.00 – 14.00